Reglement van de prijsvraag
Mijn favoriete Pink Lady® momenten

Artikel 1 : Organisatie

De vereniging Pink Lady® Europe; hieronder aangeduid met “de Organisator”, zetelend te 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet in Frankrijk, ingeschreven onder het SIRET-nummer 421.352.550.000 22
Btw-nummer: FR 2842 13 52 550, organiseert een gratis prijsvraag zonder koopverplichting van 13-11-2017 tot en met 04-12-2017 24.00 uur.

Artikel 2 : Deelnemers


Aan deze gratis prijsvraag zonder koopverplichting kan uitsluitend worden deelgenomen door meerderjarige natuurlijke personen die, op de startdatum van de prijsvraag, gevestigd zijn in Europa en die in het bezit zijn van een Instagram-account en een e-mailadres.
Personen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen zijn uitgesloten van deelname, evenals personeelsleden van de Organisator en elke andere natuurlijke persoon die direct of indirect heeft deelgenomen aan de ontwikkeling, de realisatie of het beheer van de prijsvraag evenals hun wettelijke partners en hun al dan niet inwonende rechtstreekse voorouders en nakomelingen en andere familieleden.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemers bewijzen te vragen inzake de bovengenoemde voorwaarden. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert de bewijzen te verstrekken, wordt uitgesloten van de prijsvraag zonder aanspraak op een eventuele gewonnen prijs. Slechts één deelname per persoon (zelfde naam, zelfde adres) is toegestaan. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke controle uit te voeren voor de inachtneming van deze bepaling.
De deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit reglement.

Artikel 3 : Wijze van deelname


De deelnemers moeten op hun Instagram-account openbaar een foto of een video publiceren van een moment met een Pink Lady® appel met de hashtag #pinklady4U.
De deelname wordt alleen geregistreerd als de deelnemer de hashtag foutloos schrijft. Elke deelname die niet volgens de bepalingen van dit reglement wordt uitgevoerd, maakt de deelname ongeldig. Elke deelnemer die wordt verdacht van fraude kan worden uitgesloten van de prijsvraag door de Organisator zonder dat deze zich hoeft te rechtvaardigen. Elke onvolledige, onjuiste of onleesbare identificatie of deelname, al dan niet opzettelijk, of uitgevoerd op een andere wijze dan voorzien in dit reglement, wordt nietig geacht.
Dezelfde sanctie geldt ook voor meervoudige deelnamen.

Artikel 4 : Prijzen

De beschikbaar gestelde prijzen zijn:

• 3 stedentrips met 2 overnachtingen, inclusief vervoer, hotel en ontbijt in drie grote beroemde steden: Parijs, Barcelona, Rome.
• Totale waarde: € 4500 incl. btw (€ 1500 per weekend). De winnaar kan naar wens andere personen mee laten reizen mits de kosten binnen de waarde van de prijs blijven (€ 1500) Alle kosten die dit bedrag te boven gaan zijn uitsluitend voor rekening van de winnaar.
De waarde van de prijs is bepaald op het moment waarop dit reglement is opgesteld en deze evaluatie kan niet worden betwist.
Alle na de prijsvraag volgende kosten, met name voor het onderhoud en het gebruik van deze prijs, zijn volledig voor rekening van de winnaar.

Artikel 5 : Aanwijzing van de winnaars


Aan het einde van de prijsvraag wijst de jury op 15 december 2017 drie winnaars aan uit de deelnemers die op Instagram hun favoriete moment met de Pink Lady® appel openbaar hebben gepubliceerd met de hashtag #pinklady4U.
De keuze van de winnaars wordt gebaseerd op de volgende criteria:

• De valorisatie van de Pink Lady® appel op de foto
• De esthetiek van het onderwerp van de foto

Artikel 6 : Bekendmaking van de winnaars


De winnaars worden geïnformeerd via een privébericht op Instagram.
De winnaars moeten hun persoonsgegevens (achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer) verstrekken om hun prijs te kunnen verkrijgen.

Artikel 7 : Uitreiking van de prijs


Het door Pink Lady® Europe gemandateerde reisbureau neemt na afloop van de prijsvraag contact op met de winnaars inzake de uitvoering van hun respectievelijke stedentrips. De winnaar kan zijn reisbestemming niet kiezen. Op grond van zijn vestigingsplaats wordt de bestemming automatisch bepaald (Rome, Barcelona of Parijs).
De winnaar heeft een jaar om zijn prijs op te vragen. Na deze termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs.
De winnaar verplicht zich om de aangeboden prijs te accepteren en kan deze niet ruilen, bijvoorbeeld tegen contant geld of andere goederen of services van enigerlei aard, noch het recht op de prijs overdragen aan een derde. Deze prijs kan eveneens geen aanleiding zijn voor een verzoek om compensatie.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een overeenkomstige waarde indien een evenement optreedt onafhankelijk van zijn wil en met name met betrekking tot zijn leveranciers of onvoorziene omstandigheden. De winnaar wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Artikel 8 : Gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemers


De gegevens van de deelnemers worden door de Organisator geregistreerd en gebruikt om hun deelname aan de prijsvraag vast te leggen en de uitreiking van de prijs mogelijk te maken.
De deelnemers kunnen de verwerking van de door hen in het kader van deze prijsvraag verstrekte persoonsgegevens op gegronde redenen weigeren. Zij hebben eveneens het recht om het gebruik voor commerciële doeleinden, anders dan de deelname aan de prijsvraag, te weigeren. Zij kunnen dit na de registratie van hun deelname kenbaar maken door zich schriftelijk te wenden tot de Organisator op het in artikel 1 vermelde adres.
Elke winnaar geeft de Organisator toestemming voor het gebruik van zijn gegevens (voor- en achternaam) ten behoeve van reclame of public relations middels enigerlei media, zonder dat dit hem enigerlei vergoeding, recht of voordeel verleent anders dan de toekenning van zijn prijs.
In overeenstemming met de Franse privacywet (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978, heeft elke deelnemer het recht op verbetering, aanvulling, verduidelijking, actualisering of verwijdering van de hem betreffende onjuiste, onvolledige, onduidelijke of verlopen gegevens door zich schriftelijk te wenden tot de Organisator op het in artikel 1 vermelde adres.

Artikel 9 : Prijsvraagreglement


Dit reglement is gedeponeerd bij het deurwaarderskantoor SCP Exadex – mr. Durroux, gevestigd op het adres: 161 rue Yves Montand – Parc 2000 – CS 978003 – 34089 Montpellier cedex 4 – Frankrijk. Het reglement kan worden ingezien op de volgende website: www.pinkladyeurope.com.
Het kan ook gratis worden toegezonden aan elke persoon die hiertoe een verzoek richt aan de Organisator.
De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijsvraag te verlengen, te verkorten, te wijzigen of te annuleren, met name in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding. In voorkomende gevallen wordt het middels een of meer aanvullingen gewijzigde reglement gedeponeerd bij SCP Exadex.

Artikel 10 : Industrieel en intellectueel eigendom


Gehele of gedeeltelijke reproductie, overname of exploitatie van elementen van de prijsvraag, met inbegrip van dit reglement, is strikt verboden.
Alle merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, video’s en andere onderscheidende onderdelen die aanwezig zijn op de website of op andere websites waartoe de website via links toegang geeft, zijn het exclusieve eigendom van hun rechthebbenden en zijn in dit opzicht beschermd door de bepalingen van de Franse wet inzake intellectueel eigendom (Code de la Propriété́ Intellectuelle) en wel voor de hele wereld. Hun reproductie zonder toestemming vormt een imitatie die strafrechtelijk kan worden vervolgd.
Elke ongeoorloofde gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken, logo’s en onderdelen vormt een imitatie die strafrechtelijk kan worden vervolgd.
De deelname aan deze prijsvraag geldt als een volledige en complete acceptatie van het reglement door de deelnemers.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid


De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of toeval buiten zijn wil.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van brieven of voor onleesbaarheid van poststempels als gevolg van de postdiensten. Hij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld en geen enkele klacht kan tegen hem worden ingediend indien een evenement optreedt in de aard van overmacht (staking, noodweer enz.) dat geheel of gedeeltelijk de deelnemers verhindert deel te nemen aan de prijsvraag en/of de winnaar verhindert zijn prijs te benutten.
De Organisator en zijn dienstverleners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die kunnen optreden bij het gebruik van de prijs door de begunstigde of zijn genodigden nadat de winnaar deze in bezit heeft genomen.
De Organisator en zijn dienstverleners kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijs van de begunstigde nadat de winnaar deze in bezit heeft genomen. Alle bijkomende kosten voor het in bezit nemen van de prijs zijn volledig voor rekening van de winnaar zonder dat deze hiervoor enigerlei vergoeding kan vragen aan de Organisator of zijn dienstverleners en partners.

Artikel 12 : Geschillen en klachten


Dit reglement wordt beheerst door de Europese wetgeving.
De Organisator behoudt zich het recht voor om onherroepelijk te beslissen over alle problemen die kunnen optreden inzake de interpretatie of de toepassing van dit reglement, waarbij geen enkel bezwaar wordt toegelaten, met name betreffende de modaliteiten van de prijsvraag, de prijzen of hun ontvangst, een maand na het einde van de prijsvraag. Behalve in geval van klaarblijkelijke fouten, is overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit het prijsvraagsysteem van de Organisator bewijskracht heeft in elk geschil wat betreft de verbinding en de behandeling in het informaticasysteem van deze informatie voor de prijsvraag.
Elk bezwaar moet worden gericht aan de Organisator binnen een maand na de einddatum van de prijsvraag. Na deze termijn wordt geen enkel bezwaar geaccepteerd. De deelname aan de prijsvraag houdt de volledige acceptatie in van dit reglement.

Artikel 13 : Bewijslast


De deelnemer en de Organisator komen uitdrukkelijk overeen dat alleen de informaticasystemen en bestanden van de Organisator bindend zijn.
De in de informaticasystemen van de Organisator bewaarde registraties, in redelijke omstandigheden voor de veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijzen van de relaties en communicaties die plaats hebben gevonden tussen de Organisator en de deelnemer.
Derhalve is overeengekomen dat, behalve in geval van een klaarblijkelijke fout, de Organisator voor het bewijzen van enigerlei actie, feit of omissie, zich kan beroepen op de programma’s, gegevens, bestanden, operaties en andere elementen (zoals rapporten van behandelingen of andere overzichten) van geïnformatiseerde of elektronische aard of in een geïnformatiseerd of elektronisch formaat of geheugen, die direct of indirect door de ontvanger zijn opgesteld, ontvangen of bewaard, met name in zijn informaticasystemen.
De bedoelde elementen vormen derhalve bewijzen en als zij door de Organisator als bewijslast worden opgevoerd in enigerlei procedure inzake een geschil of anderszins, zijn zij ontvankelijk, geldig en inroepbaar tussen de partijen op dezelfde wijze en in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als enigerlei opgesteld, ontvangen of bewaard schriftelijk document.
De operaties van elke aard uitgevoerd met behulp van de aan de deelnemer bij de inschrijving toegekende identificatie en code, worden onweerlegbaar beschouwd als zijnde uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.